НЯКОЛКО ДУМИ ЗА НАС

Добрата работа в екип говори за нас

Нашите традиции

При изпълнението на основната си дейност, „ТЕРМО 97“ ЕООД, винаги се стреми да предложи висококачествени услуги, които да бъдат в съответствие с приетите международни добри практики и наредбите за съоръженията с повишена опасност. 

Нашата мисия

Нашата мисия е да подпомагаме максимално своите клиенти при техните дейности, както по текущото използване на машини и съоръжения, така и при инсталиране на ново оборудване.

За нас

"РЕШЕНИЕТО Е В ПРОФИЛАКТИКАТА!"

Добре дошли в "ТЕРМО 97" ЕООД, вашият надежден партньор за проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на съоръжения с повишена опасност. От 1997 г. ние предоставяме висококачествени услуги на държавни учреждения, промишлени и селскостопански предприятия. Фокусът ни е върху изграждането на парни и водогрейни котли с ниско и високо налягане, съдове под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, инсталации за природен газ и втечнен въглеводороден газ, хладилни инсталации и промишлено строителство.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани заварчици, специалисти по електроизмервателна и контролна техника и специалисти по монтаж на машини и съоръжения. Ние поддържаме най-високите стандарти за качество и безопасност. Работим в тясно сътрудничество с клиентите по време на целия проект, от първоначалния дизайн до крайната конструкция, като гарантираме, че всеки детайл е изработен по най-висок критерий.

В "ТЕРМО 97" ЕООД разполагаме с най-модерните машини и оборудване, необходими за извършване на основната ни дейност. Внедрихме и интегрирана система за управление на качеството, която отговаря на стандартите на БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 45001:2018. Винаги се стремим да предлагаме висококачествени услуги в съответствие с приетите международни добри практики и разпоредби за съоръжения с висок риск.

Нашата визия е да бъдем предпочитан партньор за проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на обекти с повишена опасност в България. Мисията ни е да предоставяме устойчиви и иновативни решения, които отговарят на най-високите стандарти за качество и безопасност. Ние се ръководим от нашите ценности за професионализъм, лоялност, фокус върху желанията на клиента и непрекъснато усъвършенстване на услугите.

Също така сме ангажирани с устойчивостта, както в нашите операции, така и в решенията, които предоставяме. Стремим се да използваме екологично чисти материали и технологии, когато е възможно, и непрекъснато търсим начини да намалим въздействието си върху околната среда. Вярваме, че като насърчаваме устойчиви практики, можем да помогнем за създаването на по-добро бъдеще за нашата планета.

 

"ТЕРМО 97" ЕООД е основано през 1997 г. от инж. Никола Станоев, който е едноличен собственик. През 2008 г. дружеството получава лиценз от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за фирми извършващи горепосочените дейности под № Пд 114/01.08.2008 г. През 2015 г. "ТЕРМО 97" получава лиценз от Камара на строителите в България за трета група, трета категория - строежи от енергийната инфраструктура - Удостоверение № III- TV 005220 и първа група от трета до пета категория - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения - Удостоверение № I- TV 015812.

В "ТЕРМО 97" ЕООД вярваме, че профилактиката е ключът към успеха. Ето защо нашето мото е "РЕШЕНИЕТО Е В ПРОФИЛАКТИКАТА!" - извод, до който стигнахме от дългогодишен опит в областта.

Нашите амбиции

Дружеството се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се пазар.

 Да налагаме високо качество

Да развиваме новаторско мислене

 Да удовлетворяваме все по-високите

 Да допринасяме за създаване на здравословни и безопасни условия на труд

 Да опазваме околната среда и природните ресурси за една по-зелена и чиста природа.

Да постигаме високи резултати чрез създаването на модерни, нестандартни и икономически ефективни решения

alternative-energy-solar-panel

Нашите Клиенти

Една малка част от нашите многобройни клиенти ....

ТЕРМО-97 ЕООД изпълнява проект BG-RRP-3.005-0704-C01- “ Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

 

Дата на стартиране 

2.06.2023

Дата на приключване

2.04.2024

Стойност на бюджета в лева:

Общо

20 000  лева

Финансиране от ЕС

20 000 лева

Национално финансиране

0 лева

Основните цели на проект "Технологична модернизация в

предприятието" са да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез получаване на безвъзмездни средства за закупуване на ново производствено оборудване.

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от < ТЕРМО-97 ЕООД> и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз СНД